W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na dzielnicę Dziesiąta

Informacja o działalności samorządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie w 2022 roku
23.02.202311:15

Informacja o działalności samorządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie w 2022 roku

W okresie objętym informacją samorząd dzielnicy Dziesiąta działając poprzez swoje statutowe organy (Radę Dzielnicy Dziesiąta oraz Zarząd Dzielnicy Dziesiąta), podejmował przedstawioną poniżej działalność na rzecz dzielnicy i realizował statutowe działania:

Posiedzenia Rady Dzielnicy:
W 2022 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Dzielnicy w dniach: 12 stycznia, 28 lutego, 6 kwietnia, 27 kwietnia, 8 czerwca, 7 września, 30 listopada, podczas których zajmowano się wskazanymi niżej sprawami:

Przyjęto uchwały w sprawach:
zatwierdzenia podziału środków z rezerwy celowej przyznanych do dyspozycji Rady Dzielnicy
Dziesiąta na rok 2022,
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Dziesiąta,
wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Dziesiąta,
udzielenia Zarządowi Dzielnicy absolutorium za rok 2021,
zatwierdzenia propozycji zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu Miasta Lublin na rok 2023,
zmiany w podziale środków z rezerwy celowej przyznanych do dyspozycji Rady Dzielnicy Dziesiąta na rok 2022.

2) Przyjęto opinie w sprawach:
projektu miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu ulic: Nowy Świat i Wojenna (II wyłożenie),
projektu miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu ulic Nowy Świat i Wojenna (III wyłożenie),
zmiany organizacji ruchu na ul. Boya-Żeleńskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Oczki),
projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podział rezerwy celowej:
W 2022 roku Rada Dzielnicy Dziesiąta dysponowała kwotą 170 tys. zł w ramach rezerwy celowej w budżecie Miasta Lublin na zadania zgłaszane przez samorządy dzielnic. Kwota ta została rozdysponowana na następujące działania:
46.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ulic: Kwiatowa i Kochanowskiego,
30.000 zł – zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy Przedszkolu nr 22,
1.200 zł – postawienie toalety przenośnej na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego,
2.300 zł – dokończenie remontu ogrodzenia boiska przy ul. Siemiradzkiego,
26.000 zł – organizacja letnich zajęć kulturalnych na dzielnicy,
6.000 zł – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy,
5.000 zł – dofinansowanie wyposażenia szkolnej pracowni kulinarnej SOSW przy ul. Wyścigowej 31,
5.600 zł – dofinansowanie wycieczki dla członków klubów seniora działających na terenie dzielnicy Dziesiąta,
21.000 zł – utworzenie zewnętrznych zielonych klas na terenie Szkoły Podstawowej nr 40,
25.000 zł – pielęgnacja drzewostanu na ul. Siemiradzkiego,
1.900 zł - dofinansowanie organizacji wydarzenia kulturalnego dla uczestników klubów seniora
działających na terenie dzielnicy Dziesiąta.

Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:
W 2022 roku odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Dzielnicy w dniach: 10 stycznia, 23 lutego, 20 kwietnia, 6 czerwca, 3 sierpnia, 24 listopada.
Systematyczne pełnienie dyżurów przez członków Rady w siedzibie Rady w każdą środę.
Bieżące prowadzenie profilu Rady Dzielnicy Dziesiąta na Fecebooku.
Bieżące zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeniowej przy lokalu Rady Przygotowywanie posiedzeń Rady i materiałów na posiedzenia.
Udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w sesjach Rady Miasta Lublin poprzez odsłuchiwanie transmisji on-line (w związku z ograniczeniami we wstępie na sesje).

W okresie objętym niniejszą informacją w dzienniku korespondencyjnym zarejestrowano 138 pism przychodzących oraz 88 pism wychodzących. W dokumentacji samorządu dzielnicy założono 114 spraw.

Wykorzystanie środków rezerwy celowej:
W związku z wydatkowaniem środków z rezerwy celowej, którymi w 2022 roku dysponowała Rada,
w omawianym okresie przeprowadzono w tym zakresie następujące działania:
zebranie propozycji zadań do realizacji na dzielnicy (ogłoszenie na FB, zgłoszenia członków Rady oraz mieszkańców i podmiotów z terenu dzielnicy),
przeprowadzenie szeregu wstępnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin oraz komórkami organizacyjnymi UML w celu określenia możliwości realizacji zadań oraz ich wyceny,
po wybraniu zadań i zatwierdzeniu ich przez Radę przeprowadzono szereg konsultacji i uzgodnień (telefonicznych, mailowych, osobistych) z jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zadań (ZDiM, Przedszkole nr 22, SOSW Wyścigowa,
DDK „Bronowice”, WZiGK UML, WIiR UML, WZRDiM UML, WSiT UML, Zespół Ośrodków Wsparcia),
przygotowanie i złożenie wniosków dotyczących realizacji zadań,
uzgodnienia z wykonawcami i monitorowanie realizacji poszczególnych zadań.
Wszystkie zadania zostały zrealizowane.

Infrastruktura drogowa i zarządzanie ruchem drogowym:
W 2022 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie oraz w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Lublin,
w następujących sprawach:
zwłoka w dokończeniu przebudowy ul. Herberta oraz wykonanie oznakowania poziomego na przebudowanym odcinku ul. Herberta,
nieprawidłowe działanie dodatkowego oświetlenia na przejściu dla pieszych Kunickiego – Kraszewskiego,
nieprawidłowości w rejonie skrzyżowania ul. Herberta i Świętochowskiego,
utrudnienia związane z dojazdem do budowy drogą dojazdową od strony ul. Nowy Świat,
parkowanie samochodów w rejonie ulic: Nadrzecznej, Herberta, Smoluchowskiego,
naprawa nawierzchni ulic Korczaka i Łukasińskiego,
pozimowa naprawa nawierzchni ulic na terenie dzielnicy,
naprawy nawierzchni jezdni,
brak kosza na śmieci na skrzyżowaniu ul. Kunickiego i Wyścigowej,
pozimowe sprzątanie ulic,
naprawa zniszczonego chodnika przy ul. Abramowickiej,
oczyszczenie chodnika wzdłuż ul. Zemborzyckiej,
uporządkowanie chodnika przy ul. Wojennej,
zebranie opinii mieszkańców w sprawie ruchu jednokierunkowego na ul. Boya-Żeleńskiego,
remont chodnika przy ul. Wyspiańskiego,
sprzątanie ul. Świętochowskiego,
naprawa nawierzchni ulic Śniadeckiego i Sierpińskiego,
wygrodzenia słupkami części ul. Kwiatowej,
wygrodzenie słupkami części ul. Kwiatowej niezgodnie z ustaleniami – interwencje oraz spotkanie z mieszkańcami,
sprzątanie chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza (w rejonie mostu na Czerniejówce),
odśnieżaniu ulic na terenie dzielnicy.

Zieleń miejska, gospodarka komunalna, ochrona środowiska:
W 2022 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin,
w następujących sprawach:
uzupełnienie nasadzeń drzew na ul. Mickiewicza,
pielęgnacja drzew rosnących wzdłuż ul. Kochanowskiego,
lokalizacja budek dla jerzyków na terenie dzielnicy,
przycięcie krzewów na skrzyżowaniu ulic Wojennej i Kwiatowej,
nasadzenia drzew w ramach projektu z Zielonego Budżetu,
usychające drzewa i krzewy nasadzone wzdłuż ul. Sierpińskiego (podlewanie),
przycięcie żywopłotu wzdłuż ul. Zemborzyckiej (w rejonie stadionu Sygnał),
udział w konsultacjach projektów tzw. skwerów kieszeniowych przy ul. Kunickiego (Reymonta i Reja) w ramach projektu „Miejsca dla Ciebie”,
przycięcie krzewów na terenie boiska przy ul. Siemiradzkiego,
sprzątanie liści z chodników, dróg rowerowych oraz terenów zielonych,
złożenie projektu pod tytułem „Rewitalizacja skwerów na terenie dzielnicy Dziesiąta” do Zielonego Budżetu Miasta Lublin na rok 2023.

Porządek publiczny:
W 2022 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Straży Miejskiej, Policji, WZiGK UML, w następujących sprawach porządkowych:
porzucone samochody w rejonie ul. Zamenhofa, Makowa,
zniszczenie trawnika, nawiezienie błota na chodnik – ul. Abramowicka,
zniszczony trawnik na ul. Kunickiego,
nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy ul. Kunickiego i Abramowickiej,
porzucony samochód oraz wysypisko śmieci na ul. Lema,
nieprawidłowe parkowanie samochodów przy ul. Pawłowa,
zakłócenia spokoju i porządku na boisku przy ul. Siemiradzkiego,
uporządkowanie bocznicy kolejowej przy ul. Wojennej,
spotkanie z komendantem Komisariatu III Policji w Lublinie – prezentacja dotycząca bezpieczeństwa na terenie działania komisariatu.

Sport i rekreacja, kultura:
W 2022 roku Zarząd Dzielnicy podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w WSiT UML, DDK „Bronowice”, w następujących sprawach z zakresu sportu i rekreacji oraz kultury:
organizacja na terenie dzielnicy letnich zajęć sportowych w ramach realizacji projektu BO,
wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych (festyny) realizowanych z rezerwy celowej Rady (zamieszczenie na terenie dzielnicy plakatów, zamieszczenie informacji na FB itp.),
wsparcie organizacji zajęć rekreacyjnych na boisku przy ul. Siemiradzkiego realizowanych z rezerwy celowej Rady (ustalenia dotyczące przygotowania zajęć, zamieszczenie na terenie dzielnicy plakatów, zamieszczenie informacji na FB itp.).

Planowanie przestrzenne:
udział w dyskusji publicznej nad projektem MPZP dla rejonu ulic Nowy Świat i Wojenna (III wyłożenie).

Inne:
udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji ds. Samorządu i Porządku Publicznego RML – w związku z sytuacją na Ukrainie,
interwencja w sprawie braku realizacji projektu BO (skwer Zemborzycka – Słowackiego),
udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta Lublin w ramach cyklu Plan dla Dzielnic,
opracowanie propozycji spaceru po dzielnicy w ramach cyklu Plan dla Dzielnic,
wystąpienie w sprawie remontu lokalu RDD.

Realizacja zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta zgłoszonych przez samorząd dzielnicy i ujętych w budżecie Miasta Lublin:
Co roku samorząd dzielnicy zgłasza zadania z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu Miasta Lublin na kolejne lata, poprzez podjęcie przez Radę Dzielnicy Dziesiąta uchwały wskazującej te zadania i przekazanie jej do Prezydenta Miasta Lublin, który przygotowuje projekt budżetu. W tym zakresie odbywają się także spotkania i rozmowy z władzami miasta oraz radnymi RML. W 2022 roku na terenie dzielnicy zostały zrealizowane następujące zadania ujęte w budżecie Miasta Lublin: budowa odcinka ul. Oczki, budowa odcinków ul. Kuncewiczowej i ul. Brata Alberta, położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Kraszewskiego (odcinek od ul. Koźmiana do ul. Nadrzecznej), przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod adresem Herberta 14 na potrzeby Pracowni Kultury Dziesiąta (filia DDK „Bronowice”). Ponadto w ramach Zielonego Budżetu Miasta Lublin zostało wykonane zagospodarowanie dwóch skwerów przy ul. Kunickiego (przy ul. Reja oraz przy ul. Reymonta), zgodnie z projektem złożonym przez Radę. Z kolei w budżecie Miasta Lublin na rok 2023 zostały zabezpieczone środki na budowę odcinka ul. Zamenhofa (odcinek od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego), wykonanie azyli dla pieszych na ul. Zemborzyckiej w rejonie Zespołu Szkół oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku po DDK „Kolejarz” z przeznaczeniem na Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta
Urszula Ziembikiewicz-Otulska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta
Marcin Krupiński

Kontakt - Dziesiąta

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta:
ul. Mickiewicza 36
20 - 466 Lublin

Dyżury członków Rady Dzielnicy Dziesiąta pełnione w siedzibie Rady - każda środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dziesiąta

  • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta - Urszula Ziembikiewicz-Otulska
  • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta - Wojciech Kret