W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na dzielnicę Dziesiąta

Informacja o działalności Rady i Zarządu dzielnicy Dziesiąta VI kadencji w roku 2019
25.02.202115:02

Informacja o działalności Rady i Zarządu dzielnicy Dziesiąta VI kadencji w roku 2019

 

W dniu 10 marca 2019 roku odbyły się wybory do samorządów dzielnicowych Miasta Lublin, w wyniku których został wyłoniony skład Rady Dzielnicy Dziesiąta VI kadencji. Wybrana w wyborach Rada Dzielnicy Dziesiąta rozpoczęła swoją działalność w dniu 2 kwietnia 2019 r., tj. w dniu zwołania pierwszego posiedzenia. W okresie objętym informacją, samorząd Dzielnicy Dziesiąta podejmował przedstawione poniżej działania:

 

Rada Dzielnicy Dziesiąta

Posiedzenia Rady Dzielnicy:

W 2019 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Dzielnicy w dniach: 2 kwietnia, 8 kwietnia, 24 kwietnia, 29 maja, 14 czerwca, 18 września, 9 października, podczas których przyjęto wskazane niżej dokumenty oraz zajmowano się wskazanymi niżej sprawami

Uchwały:

w sprawach: wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza Zarządu, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej Rady,

w sprawie zatwierdzenia podziału środków z rezerwy celowej przyznanych do dyspozycji Rady Dzielnicy Dziesiąta na rok 2019,

w sprawie zatwierdzenia wniosków Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów położonych na terenie dzielnicy Dziesiąta (dla rejonu ulic Smoluchowskiego i Zemborzyckiej, a także obszaru pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką),

w sprawie zatwierdzenia propozycji zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu miasta Lublin na rok 2020,

w sprawie określenia sposobu skutecznego zawiadamiania członków Rady Dzielnicy Dziesiąta o terminie posiedzenia oraz przekazywania porządku obrad.

Opinie:

w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającego uchwałę nr 1103/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

w sprawie zmiany przebiegu trasy linii komunikacyjnej nr 21 w związku z planowanym otwarciem dla ruchu nowej drogi łączącej ul. Dywizjonu 303 z ul. Wrotkowską,

w sprawie zmiany przebiegu trasy linii nr 21 na terenie dzielnicy Dziesiąta poprzez ponowne skierowanie linii na ul. Nowy Świat,

w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Świętochowskiego (odcinek o nawierzchni gruntowej),

w sprawie skrócenia do godz. 20.00 oświetlenia boiska przy ul. Siemiradzkiego.

Stanowiska:

w sprawie modernizacji ul. Kunickiego w Lublinie,

w sprawie zakresu planowanej przebudowy ul. Herberta w Lublinie.

Pozostałe sprawy poruszane na posiedzeniach:

omówienie na wniosek mieszkańców sytuacji związanej z budową budynku mieszkalnego pod adresem Zemborzycka 70 w związku z planowaną zmianą sposobu jego użytkowania,

omówienie z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej spraw związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na terenie dzielnicy Dziesiąta oraz zagrożeń z tym związanych, m.in. w związku z kierowanymi do samorządu dzielnicy interwencjami z ulic: Gałczyńskiego, Siemiradzkiego, Sierpińskiego, Świętochowskiego,

prezentacja prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Lublinie programu „Stop wandalom”.

 

Podział rezerwy celowej:

W 2019 roku Rada Dzielnicy Dziesiąta dysponowała kwotą 150 tys. zł w ramach rezerwy celowej w budżecie Miasta Lublin na zadania zgłaszane przez samorządy dzielnic. Powyższa kwota została rozdysponowana na następujące działania:

35.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Leśnej,

35.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Kochanowskiego,

35.000 zł – kontynuacja remontu chodników w ul. Pułaskiego,

30.000 zł – kontynuacja remontu chodników w ul. Kwiatowej,

800 zł – dofinansowanie zakupu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 40 specjalistycznego stołu do zajęć z programowania i robotyki,

5.000 zł – dofinansowanie działalności kulturalno-rekreacyjnej Klubów Seniora funkcjonujących na terenie dzielnicy Dziesiąta, prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia,

9.200 zł – dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym itp. skierowanych do mieszkańców dzielnicy, prowadzonych przez jednostki Gminy Lublin (wakacyjne festyny dla dzieci realizowane przez DDK „Bronowice”).

 

Udział członków Rady w sesjach Rady Miasta Lublin, szkoleniach organizowanych dla członków Rad przez Urząd Miasta Lublin, a także spotkaniach i konsultacjach (Budżet Obywatelski, Ekointerwencja Dzielnicy Dziesiąta, Program Rewitalizacji Miasta Lublin, W naszym interesie – wpływ seniorów na życie w Lublinie, Jubileusz 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 1, Program Estetyka, spotkanie w sprawie komunikacji miejskiej w ZTM, Zielony Budżet, Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego).

 

Zarząd Dzielnicy Dziesiąta

 

Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:

W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Dzielnicy w dniach: 12 kwietnia, 8 maja, 4 czerwca, 3 lipca, 24 lipca, 20 sierpnia, 5 września, 25 listopada.

 

Sesje Rady Miasta Lublin

Udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w sesjach Rady Miasta Lublin.

 

W okresie objętym niniejszą informacją do samorządu dzielnicy wpłynęło 107 pism, wysłano 80 pism, w dokumentacji Rady założono 85 spraw.

Bieżące prowadzenie profilu Rady Dzielnicy Dziesiąta na Fecebooku.

Systematyczne pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w środy.

Przygotowywanie posiedzeń Rady i materiałów na posiedzenia Rady.

 

Rezerwa celowa:

W 2019 roku w związku z zatwierdzonym przez Radę Dzielnicy podziałem środków z rezerwy celowej będących w dyspozycji samorządu dzielnicy (150 tys. zł) przeprowadzono szereg konsultacji i uzgodnień z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin (Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 40, Zespół Ośrodków Wsparcia, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”) oraz złożono w Urzędzie Miasta Lublin podpisane przez dyrektorów wskazanych wyżej jednostek wnioski w zakresie realizacji zadań z rezerwy celowej. Prowadzono również konsultacje i kierowano uwagi do właściwych jednostek miasta w trakcie realizacji zadań.

 

Budżet obywatelski:

we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej UML uzgodniono i przeprowadzono spotkanie informacyjne połączone z warsztatami pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020,

przekazanie do Wydz. Inwestycji UML interwencji w sprawie terminu realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na skwerze przy ul. Zemborzyckiej i Słowackiego.

 

Infrastruktura drogowa:

W 2019 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie oraz w Wydziale Zarządzania Ruchem drogowym Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:

pozimowe sprzątanie ulic na terenie dzielnicy, sprzątanie trawnika i chodnika na ul. Nowy Świat na wysokości posesji nr od 17 do 31, naprawa zaniżonego chodnika w rejonie skrzyżowania Kunickiego/Pawia, naprawa nawierzchni ul. Kunickiego (odcinek między skrzyżowaniami z ul. Reja i Staffa),

objazd po dzielnicy z udziałem naczelnika Wydziału Utrzymania i Remontów ZDiM, podczas którego wytypowano 36 lokalizacji w zakresie bieżących napraw i sprzątania,

spotkanie z udziałem zastępcy dyrektora ZDiM, omówienie zadań remontowych na dzielnicy w roku 2019 (m.in. remont odcinka ul. Śliskiej, położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Nadrzecznej),

przekazanie interwencji mieszkańców ul. Świętochowskiego w sprawie nadmiernego ruchu samochodowego po nieurządzonym odcinku tej ulicy,

przekazanie interwencji mieszkańca dzielnicy w sprawie przywrócenia połączenia ul. Mireckiego z ul. Wyścigową (przejazd przez chodnik i ścieżkę rowerową,

objazd po dzielnicy z pracownikiem Wydziału Utrzymania i Remontów ZDiM, omówienie zakresu remontu chodników z rezerwy celowej,

przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie sprzątania chodnika wzdłuż ul. Nowy Świat,

przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy chodników w rejonie ul. Dunikowskiego i Herberta,

przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy nawierzchni ul. Leśnej,

interwencja w imieniu mieszkańca ul. Pawiej w sprawie zastrzeżeń co do przebudowy tej ulicy, interwencje i rozmowy telefoniczne w ZDiM, wyjaśnienie zastrzeżeń,

przekazanie do ZDiM pisma w sprawie wyłączania oświetlenia na boisku przy ul. Siemiradzkiego.

udział w spotkaniu mieszkańców ul. Zamenhofa z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin. Sprawa budowy ulicy i ujęcia tego zadania w budżecie miasta na rok 2020,

zgłoszenie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy jezdni ul. Kunickiego (rejon kościoła pw. NSJ i stacji paliw), naprawy jezdni ul. Siemiradzkiego, uzupełnienie ubytków na ul. Makowej,

przekazanie do ZDiM oraz WZRDiM UML uwag mieszkańców dotyczących zmniejszenia ilości miejsc na postoju taksówek na rzecz miejsc postojowych dla mieszkańców w zatoce parkingowej przy ul. Herberta,

przekazanie do ZDiM oraz WZRDiM UML wniosku dotyczącego dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Zemborzycką (rejon przystanku Świętochowskiego 02),

interwencja w ZDiM w sprawie poprawienia zjazdu do posesji przy ul. Przybylskiego,

przekazanie do ZDiM opinii w sprawie oświetlenia boiska przy ul. Siemiradzkiego,

przygotowanie i przekazanie do WZRDiM UML, ZDiM, ZTM i SM pisma w sprawie organizacji ruchu drogowego na pętli autobusowej przy ul. Herberta (parkowanie pojazdów utrudniające korzystanie z pętli przez autobusy),

przekazanie interwencji w sprawie remontu chodników przy ul. Kochanowskiego oraz nawierzchni ul. Nadrzecznej,

przekazanie do WZRDiM UML i ZDiM interwencji mieszkańca w sprawie poprawy widoczności na skrzyżowaniu ulic Głuskiej i Nadrzecznej,

przekazanie do ZDiM i MAZ UML interwencji w sprawie uzupełnienia nawierzchni chodnika przy nowych skwerach przy ul. Kunickiego,

interwencja w ZDiM w sprawie zwłoki w pracach na budowie ul. Boya-Żeleńskiego.

 

Zieleń miejska, ochrona środowiska, gospodarka komunalna:

W 2019 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Biurze Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:

objazd po dzielnicy z udziałem Miejskiego Architekta Zieleni, podczas którego omówiono sprawy związane z utrzymaniem terenów zielonych, nasadzeniami, realizacją skwerów miejskich (projekt Zielonego Budżetu). Wytypowano szereg zadań do realizacji w zakresie utrzymania zieleni,

przekazanie do MAZ, ZDiM, WOŚ UML uwag mieszkańca dzielnicy na tematy zieleni miejskiej (skwer przy ul. Iwaszkiewicza, ul. Sieroszewskiego, tablice ogłoszeniowe, plac zabaw, budki lęgowe),

przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie uporządkowania skweru przy ul. Kunickiego i Próżnej,

przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie usunięcia gałęzi z pasa drogowego ul. Słowackiego,

przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie niewłaściwego wykonania nasadzeń przy ul. Kochanowskiego,

przekazanie do WGK UML i SM zgłoszenia dotyczącego zanieczyszczania placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego w celu podjęcia stosownych działań,

przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie odnowienia tablic ogłoszeniowych na dzielnicy,

przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (naprawa urządzeń),

przekazanie do WOŚ UML zgłoszenia mieszkańca w zakresie zorganizowania na dzielnicy zbiórki elektrośmieci, w formie cyklicznego wystawiania kontenera na tego typu odpady,

przekazanie do WOŚ UML pisma w sprawie proponowanej lokalizacji na terenie dzielnicy kontenera na elektrośmieci.

 

Nieruchomości komunalne, sport i kultura:

przekazanie do Zarządu Nieruchomości Komunalnych zgłoszenia dotyczącego zamknięcia parkingu przy budynku dawnego Domu Kultury Kolejarza (ul. Kunickiego 35) wraz z wnioskiem o ponowne otworzenie parkingu na potrzeby okolicznych mieszkańców oraz osób, które załatwiają sprawy w tym rejonie dzielnicy,

udział w spotkaniu z mieszkańcami ul. Siemiradzkiego na boisku zlokalizowanym przy tej ulicy w związku z problemami w funkcjonowaniu obiektu (zakłócanie porządku),

przygotowanie i przekazanie do Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin wystąpienia w sprawie problemów w funkcjonowaniu boiska przy ul. Siemiradzkiego,

spotkanie w lokalu przy ul. Herberta 14 w sprawie wynajmu z przeznaczeniem na placówkę kultury. Uczestnicy spotkania: Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Dyrektor DDK „Bronowice”, Radny RML, kierownik adm. os. im. L. Kruczkowskiego, prezes SM „Kolejarz”, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy,

przygotowanie i przekazanie wystąpienia do Prezydenta Miasta w sprawie organizacji placówki kultury w lokalu przy ul. Herberta 14,

wsparcie organizacji i przygotowania Cyrku Podwórkowego na dzielnicy (wybór lokalizacji i wystąpienie o zgodę do ZNK, rozwieszenie plakatów).

 

Porządek publiczny:

przekazanie do SM interwencji w sprawie uporządkowania działek w rejonie ul. Makowej,

przekazanie do SM, MAZ, ZDiM interwencji w sprawie uporządkowania otoczenia sklepu Żabka przy ul. Przybylskiego,

przekazanie do SM oraz na Komisariat III Policji interwencji w sprawie zakłócania porządku: Siemiradzkiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego,

przekazanie do Prezydenta Miasta Lublin wystąpienia w sprawie domu mieszkalnego ul. Gałczyńskiego wykorzystywanego jako hostel i występującymi w związku z tym zakłóceniami spokoju i porządku publicznego,

udział w spotkaniu mieszkańców ul. Gałczyńskiego z Sekretarzem Miasta Lublin w sprawie problemów w funkcjonowaniu posesji przy ul. Gałczyńskiego,

przekazanie do SM oraz Komisariatu III Policji interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (zwiększenie nadzoru w związku z zakłóceniami porządku),

przekazanie do SM zgłoszenia w sprawie uporządkowania ul. Łukasińskiego (rejon bloków socjalnych), uzupełnienie ubytków na ul. Makowej, uporządkowanie otoczenia sklepu przy ul. Przybylskiego,

przygotowanie i przekazanie pisma do Komendanta SM w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ul. Zemborzycką,

przyjęcie i przekazanie do SM interwencji w sprawie palenia odpadami na posesji przy ul. Sienkiewicza.

 

Zadania z terenu dzielnicy Dziesiąta w budżecie Miasta Lublin na rok 2020:

W 2019 roku prowadzone były spotkania i rozmowy, w sprawie ujęcia w budżecie Miasta Lublin na rok 2020 zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta zgłoszonych m.in. przez Radę Dzielnicy. W budżecie miasta na rok 2020 z istotniejszych zadań znalazły się m.in.: remont ul. Herberta wraz z odcinkiem ul. Dunikowskiego, budowa ul. Zamenhofa (odcinek od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Świętochowskiego, remont ul. Kraszewskiego wraz z chodnikami, kontynuacja remontu nawierzchni ul. Nadrzecznej (odcinek od ul. Rejtana do ul. Tuwima), kontynuacja budowy ul. Boya-Żeleńskiego.

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta

Urszula Ziembikiewicz-Otulska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta

Marcin Krupiński

Kontakt - Dziesiąta

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta:
ul. Mickiewicza 36
20 - 466 Lublin

Dyżury członków Rady Dzielnicy Dziesiąta pełnione w siedzibie Rady - każda środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dziesiąta

  • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta - Urszula Ziembikiewicz-Otulska
  • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta - Wojciech Kret