W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Widok na dzielnicę Dziesiąta

Informacja o działalności samorządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie w 2021 roku
18.02.202210:38

Informacja o działalności samorządu Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie w 2021 roku

W okresie objętym informacją samorząd dzielnicy Dziesiąta podejmował przedstawione poniżej działania, przy czym należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu obowiązywał stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co powodowało konieczność stosowania się do obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń (dostęp do urzędów i instytucji, poruszanie się, uczestnictwo w spotkaniach, itp.). Niemniej jednak, samorząd dzielnicy przestrzegając wprowadzonych nakazów, zakazów i ograniczeń, prowadził działalność na rzecz dzielnicy i realizował statutowe działania.

Rada Dzielnicy Dziesiąta

• Posiedzenia Rady Dzielnicy:
W 2021 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Dzielnicy w dniach: 22 lutego, 21 kwietnia, 31 maja, 28 lipca,
29 września, 27 października, 15 grudnia, podczas których zajmowano się wskazanymi niżej sprawami:
1) Przyjęto u chwały w sprawach:
− zatwierdzenia podziału środków z rezerwy celowej przyznanych do dyspozycji Rady Dzielnicy Dziesiąta w roku 2021 (z późniejszymi zmianami ) – razem 3 uchwały,
− udzielenia Zarządowi Dzielnicy absolutorium za rok 2020,
− zatwierdzenia propozycji zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu Miasta Lublin na rok 2022,
− zgłoszenia uwag Rady Dzielnicy Dziesiąta do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Nowy Świat i Wojenna,
− zgłoszenia uwag Rady Dzielnicy Dziesiąta do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Smoluchowskiego i Zemborzycka,
− wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy Dziesiąta,
− objęcia mandatu członka rady Dzielnicy Dziesiąta.
2) Przyjęto opinie w sprawach:
− likwidacji przystanku Leśna 02 przy ul. Nowy Świat,
− lokalizacji progów zwalniających na ul. Sierpińskiego,
− możliwości wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na parkingu przy ul. Herberta i Przybylskiego,
− zmiany organizacji ruchu na ul. Pułaskiego.
3) Przyjęto stanowiska w sprawach:
− poparcia sprzeciwu mieszkańców dzielnicy Dziesiąta w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod adresem Zemborzycka 29,
− usprawnienia i poprawy warunków poruszania się pieszych i rowerzystów z dzielnicy Dziesiąta w kierunku atrakcyjnych terenów rekreacyjnych (Las Dąbrowa, Zalew Zemborzycki, dolina Czerniejówki).
4) Pozostałe sprawy poruszane na posiedzeniach:
− prezentacja projektu „Drzewa dla każdej dzielnicy”,
− Zielony Budżet Miasta Lublin na rok 2022 – omówienie zasad, wybór projektu do zgłoszenia przez Radę Dzielnicy Dziesiąta,
− konsultacje z udziałem przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w sprawie nowej siatki komunikacji miejskiej po uruchomieniu dworca metropolitalnego.

• Podział rezerwy celowej:
W 2021 roku Rada Dzielnicy Dziesiąta dysponowała kwotą 150 tys. zł w ramach rezerwy celowej w budżecie Miasta Lublin na zadania zgłaszane przez samorządy dzielnic. Dodatkowo, w związku z tym, że początkowo zadanie montaż progów zwalniających na ul. Sierpińskiego zostało niedoszacowane, co wynikło już po rozdysponowaniu środków i wycenie zadania przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Rada Dzielnicy Dziesiąta, aby nie rezygnować z zadania, wystąpiła do Prezydenta Miasta Lublin o dodatkowe środki, które zostały przyznane (30 tys. zł). Łącznie kwota 180 tys. zł została rozdysponowana na następujące działania:
− 77.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ulic: Leśna i Kochanowskiego,
− 65.000 zł – uspokojenie ruchu na ul. Sierpińskiego,
− 712,80 zł – postawienie toalety przenośnej na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego,
− 247,20 zł – wykonanie nasadzeń uzupełniających na skwerze przy ul. Pięknej,
− 1.000 zł – dokończenie remontu ogrodzenia boiska przy ul. Siemiradzkiego,
− 10.000 zł – organizacja zajęć kulturalnych na dzielnicy (akcja letnia organizowana przez DDK „Bronowice"),
− 6.000 zł – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy,
− 2.000 zł – organizacja wydarzeń kulturalno - edukacyjnych w okresie letnim na terenie dzielnicy Dziesiąta,
− 6.000 zł – dofinansowanie wyposażenia szkolnej pracowni florystycznej SOSW przy ul. Wyścigowej 31,
− 12.040 zł – dofinansowanie modernizacji ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul. Kochanowskiego.

Zarząd Dzielnicy Dziesiąta
• Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:
W 2021 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Dzielnicy w dniach: 25 stycznia, 18 lutego, 12 kwietnia, 19 maja, 30 sierpnia, 27 września, 27 października, 8 grudnia.
• Sesje Rady Miasta Lublin:
Udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w sesjach Rady Miasta Lublin (poprzez odsłuchiwanie transmisji on-line w związku z ograniczeniami we wstępie na sesje związanymi z epidemią koronawirusa).
• Systematyczne pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w każdą środę.
• Bieżące prowadzenie profilu Rady Dzielnicy Dziesiąta na Fecebooku.
• Przygotowywanie posiedzeń Rady i materiałów na posiedzenia.
• W okresie objętym niniejszą informacją w dzienniku korespondencyjnym zarejestrowano 195 pism przychodzących oraz 125 pism wychodzących. W dokumentacji samorządu dzielnicy założono 149 spraw.
• Wykorzystanie środków rezerwy celowej:

W związku z wydatkowaniem środków z rezerwy celowej, którymi w 2021 roku dysponowała Rada, w omawianym okresie przeprowadzono w tym zakresie następujące działania:
− zebranie propozycji zadań do realizacji na dzielnicy (ogłoszenie na FB, zgłoszenia członków Rady oraz mieszkańców i podmiotów z terenu dzielnicy),
− przeprowadzenie szeregu wstępnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin oraz komórkami organizacyjnymi UML w celu określenia możliwości realizacji zadań oraz ich wyceny,
− po wybraniu zadań i zatwierdzeniu ich przez Radę przeprowadzono szereg konsultacji i uzgodnień (telefonicznych, mailowych, osobistych) z jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zadań (ZDiM, Przedszkole nr 3, SOSW, DDK „Bronowice”, WGK UML, WIiR UML, WZRDiM UML, BRT UML),
− przygotowanie i złożenie wniosków dotyczących realizacji zadań,
− uzgodnienia z wykonawcami i monitorowanie realizacji poszczególnych zadań,
− pozyskanie dodatkowych środków na zadanie dotyczące uspokojenia ruchu na ul. Sierpińskiego,
− poza dokończeniem remontu ogrodzenia boiska (ograniczone środki, problem ze znalezieniem wykonawcy oraz rezygnacja wykonawcy, który początkowo zadeklarował wykonanie zadania), wszystkie pozostałe zadania zostały zrealizowane.

• Infrastruktura drogowa i zarządzanie ruchem drogowym:

W 2021 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie oraz w Wydziale Zarządzania Ruchem drogowym Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:
− naprawa i uporządkowanie chodników sąsiadujących z budową ul. Zamenhofa,
− naprawa znaku drogowego na ul. Herberta,
− bezpieczeństwo w ruchu drogowym (ulica: Zemborzycka, Kunickiego, Herberta, Sierpińskiego),
− niewłaściwe funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu przez ul. Wyścigową (skrzyżowanie z ul. Dunikowskiego i ul. Wojenną),
− naprawa ubytków w jezdni (ul. Kunickiego, Herberta)
− odśnieżanie chodników oraz usuwanie śniegu i błota pośniegowego z ulic,
− naprawa nawierzchni jezdni (ulice: Siemiradzkiego, Reja, Słowackiego, Pułaskiego),
− przedłużenia ul. Smoluchowskiego (odcinek od Herberta do Zemborzyckiej),
− przebudowa ul. Herberta (zakres prac, remont parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Przybylskiego, odsłonięcie zabrukowanych korzeni drzew przy skrzyżowaniu z ul. Świętochowskiego, wykonanie trawników wzdłuż ulicy)
− organizacja ruchu na dzielnicy (progi na ul. Sierpińskiego, przeniesienie progu na ul. Iwaszkiewicza, przejścia na ul. Zemborzyckiej),
− wizja lokalna na ul. Herberta w związku z planowaną przebudową,
− naprawa nawierzchni ul. Reymonta,
− wizja lokalna na ul. Sierpińskiego w sprawie lokalizacji progów zwalniających,
− naprawa chodników, dróg dla rowerów oraz jezdni na terenie dzielnicy,
− organizacja ruchu drogowego i działania sygnalizacji na ul. Wyścigowej,
− sprzątanie ulic (Sierpińskiego, Siemiradzkiego, Iwaszkiewicza,
− odnowienie barierek ochronnych wzdłuż ul. Kunickiego,
− zamieszczenie na skrzyżowaniu Mickiewicza – Kononowicza lustra drogowego,
− naprawa nawierzchni jezdni oraz chodnika na ul. Leśnej,
− dodatkowe środki finansowe na progi zwalniające na ul. Sierpińskiego
− likwidacja progu na ul. Iwaszkiewicza,
− Naprawa nawierzchni ul. Dąbrowskiej,
− brakujący znak drogowy na przejściu dla pieszych na ul. Kunickiego,
− naprawa ubytków na ul. Kunickiego i Śniadeckiego,
− doświetlenie oraz uporządkowanie łącznika między ul. Brata Alberta a ul. Nadrzeczną,
− sprawdzenie sygnalizacji świetlnej na ul. Kunickiego,
− zabezpieczenie chodnika na ul. Kwiatowej przed wjeżdżaniem samochodów,
− naprawa nawierzchni ul. Dąbrowskiej,
− usunięcie pozostawionego przez ekipę remontową znaku drogowego na ul. Sierpińskiego,
− oblodzenia ul. Garbarskiej i Kunickiego.

• Zieleń miejska, gospodarka komunalna, ochrona środowiska:

W 2021 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Biurze Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:
− uporządkowanie skweru (Kunickiego – Próżna),
− utrzymanie drzew na dzielnicy (pielęgnacja, przegląd, wyjaśnienia w sprawie wyciętych drzew),
− lokalizacja i utrzymanie czystości wokół kontenerów na elektroodpady,
− uporządkowanie miejsca odpoczynku (skrzyżowanie Zemborzycka – Młodzieżowa),
− sprzątanie trawników wzdłuż ul. Zemborzyckiej,
− przycięcie drzew na ul. Słowackiego,
− koszenie trawników wzdłuż ulic: Sierpińskiego, Siemiradzkiego, Iwaszkiewicza,
− sadzenie drzewa w związku z realizacją projektu „Drzewa dla każdej dzielnicy”.
− zamieszczenie oznakowania drogowego na terenie dzielnicy informującego o jeżach,
− lokalizacja kolejnych budek dla jerzyków na terenie dzielnicy.
− sprzątanie skweru przy ul. Iwaszkiewicza,
− koszenie trawników na dzielnicy,
− koszenie trawników wzdłuż ul. Nowy Świat,
− niszczenia drzew na skwerze przy ul. Zemborzyckiej i Słowackiego podczas koszenia trawy,
− nasadzenia na skwerze przy ul. Pięknej,
− pielęgnacja drzewa przy ul. Dąbrowskiej,
− opracowanie i złożenie do Zielonego Budżetu Miasta Lublin projektu pt. Skwery kieszeniowe na terenie dzielnicy Dziesiąta – kontynuacja,
− prace porządkowe: teren przy SOSW przy ul. Wyścigowej, drzewo przy ul. Sierpińskiego, ul. Krańcowa, skwer przy ul. Próżnej,
− spotkanie z Miejskim Architektem Zieleni, poruszone tematy: grabienie liści na dzielnicy, nasadzenia uzupełniające na ul. Siemiradzkiego i Herberta, prace porządkowe, kontynuacja skwerów kieszeniowych, rewitalizacja cmentarza wojennego przy ul. Nowy Świat.

• Porządek publiczny:
W2021 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Straży Miejskiej, Policji, WGK UML, w następujących sprawach porządkowych:
− nawiezione błoto z budowy na ul. Wyścigowej,
− sprzątanie ul. Nadrzecznej,
− podrzucanie śmieci bytowych do koszy ulicznych przy ul. Siemiradzkiego,
− parkowanie na chodniku przy ul. Świętochowskiego.
− zakłócanie porządku i bezpieczeństwa na ul. Daniłowskiego,
− uporządkowanie terenów między os. Kruczkowskiego a przedsiębiorstwem SIPMA,
− wyrzucanie odpadów zielonych i uporządkowanie skweru Iwaszkiewicza – Szelburg-Zarębiny – Sieroszewskiego.
− nieprawidłowe parkowanie przy ul. Kunickiego,
− uporządkowanie działki miejskiej przy ul. Dąbrowskiej,
− usunięcia wraków pojazdów na ul. Reymonta i Sierpińskiego,
− uporządkowanie działki miejskiej na ul. Zacisznej,
− usunięcie przechylonych drzew na ul. Zemborzyckiej (rezerwa pod drogę za osiedlem Kruczkowskiego),
− zakłócanie spokoju na boisku przy ul. Siemiradzkiego,
− koszenie trawników na dzielnicy,
− zaniedbany, zarośnięty i zaśmiecony teren bocznicy kolejowej przy ul. Wojennej, zakłócanie spokoju,
− zanieczyszczenie błotem wywożonym z budowy przy ul. Smoluchowskiego,
− zastawianie zatoki przystankowej przy ul. Herberta (przy jednostce wojskowej),
− nieprawidłowe parkowanie przy ul. Kunickiego i Abramowickiej.

• Sport i rekreacja, kultura:
W 2021 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., BRT UML, DDK „Bronowice”, w następujących sprawach z zakresu sportu i rekreacji oraz kultury:
− organizacja na terenie dzielnicy letnich zajęć sportowych w ramach realizacji projektu BO,
− opracowanie założeń programu zadania z rezerwy celowej (warsztaty rowerowe),
− interwencja w sprawie zamykania bramki na boisku przy ul. Siemiradzkiego,
− wsparcie organizacji wydarzenia kulturalnego realizowanego z rezerwy celowej RDD (zamieszczenie na terenie dzielnicy plakatów, zamieszczenie informacji na FB, uzgodnienia z zarządcą nieruchomości w sprawie usunięcia z parkingu samochodów mieszkańców itp.),
− wsparcie organizacji zajęć rekreacyjnych na boisku przy ul. Siemiradzkiego (ustalenia dotyczące przygotowania zajęć, zamieszczenie na terenie dzielnicy plakatów, zamieszczenie informacji na FB itp.).

• Transport publiczny:
− przekazanie do ZTM informacji o proponowanych lokalizacjach na terenie dzielnicy nowych biletomatów,
− udział w spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez ZTM dla przedstawicieli Rad Dzielnic, dotyczącym nowej siatki połączeń w związku z powstającym dworcem metropolitalnym.

• Planowanie przestrzenne:
− udział w publicznym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Nowy Świat i Wojenna (I i II wyłożenie).
− udział w publicznym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Smoluchowskiego oraz ul. Zemborzyckiej.

• Inne:
− udział w spotkaniu organizowanym przez Senatora RP Jacka Burego, dotyczącym zwiększenia roli rad dzielnic w Lublinie,
− udział w spotkaniu organizowanym przez Fundację Wolności dotyczącym zwiększenia kompetencji rad dzielnic w Lublinie.
− przekazanie do banku PKO BP interwencji mieszkanki dzielnicy w sprawie lokalizacji nowego bankomatu tego banku na terenie dzielnicy (rejon skrzyżowania Kunickiego – Wyścigowa – Dywizjonu 303).
− udział w prezentacji założeń Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021 – 2030.

• Realizacja zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta zgłoszonych przez samorząd dzielnicy i ujętych w budżecie Miasta Lublin:
Co roku samorząd dzielnicy zgłasza zadania z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu Miasta Lublin na kolejne lata, poprzez podjęcie przez Radę Dzielnicy Dziesiąta uchwały wskazującej te zadania i przekazanie jej do Prezydenta Miasta Lublin, który przygotowuje projekt budżetu. W tym zakresie odbywają się także spotkania i rozmowy z władzami miasta oraz radnymi RML.
W 2021 roku na terenie dzielnicy zostały zrealizowane następujące zadania ujęte w budżecie Miasta Lublin: budowa odcinka ul. Gralewskiego, budowa ul. Korzeniowskiego, przebudowa ul. Herberta (odcinek od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego), wykonanie dokumentacji technicznej i ogłoszenie przetargu na adaptację pomieszczeń pod adresem Herberta 14 na potrzeby Pracowni Kultury Dziesiąta (filia DDK „Bronowice”). Ponadto, przy okazji budowy ul. Korzeniowskiego, wykonano dodatkowe prace (remont chodników i nawierzchni jezdni odcinków ul. Siemiradzkiego i ul. Pawłowa).
Z kolei w budżecie Miasta Lublin na rok 2022 zostały zabezpieczone środki na budowę odcinka ul. Oczki oraz ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej, dostosowanie pomieszczeń przy ul. Herberta 14 na Pracownie Kultury Dziesiąta wraz z zakupem wyposażenia pracowni, aktualizację dokumentacji projektowej ul. Zamenhofa (odcinek od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego).

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta
Urszula Ziembikiewicz-Otulska


Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta
Marcin Krupiński

Kontakt - Dziesiąta

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta:
ul. Mickiewicza 36
20 - 466 Lublin

Dyżury członków Rady Dzielnicy Dziesiąta pełnione w siedzibie Rady - każda środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Dziesiąta

  • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta - Urszula Ziembikiewicz-Otulska
  • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta - Wojciech Kret