W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

panorama Rada Dzielnicy Szerokie

Seniorzy

Strona dla seniorów

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do bezpośrednich kontaktów z Radą Dzielnicy Szerokie w sprawach dotyczących naszych Mieszkańców–Seniorów; liczymy też na ciekawe pomysły dla nowych inicjatyw z udziałem Seniorów. Uprzejmie informujemy, że w miesiącach styczeń-luty 2016 zorganizowane będą dla Państwa spotkania dotyczące m. in. zagrożeń związanych z zatruciem czadem w okresie jesienno-zimowym; edukacji w zakresie przysługujących seniorom uprawnień w przypadkach zawierania umów na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa; zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Na stronach Urzędu Miasta Lublin warto zapoznać się z opracowanym Programem Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2020. Z pewnością warto postarać się o uzyskanie Lubelskiej Karty Seniora, która uprawnia do korzystania z systemu zniżek na różnego rodzaju dobra i usługi, oferowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin oraz podmioty niepowiązane organizacyjnie z Urzędem Miasta Lublin, uczestniczące w Programie „Lublin Strefa 60+”. Zachęcamy również do korzystania z bogatej oferty programu „Lublin Strefa 60+”, a przede wszystkim z nowej usługi dedykowanej lubelskim seniorom: Tele 60+ , jest to telefoniczna pomoc w odpowiedzi na faktyczne zapotrzebowanie wśród ludzi starszych, którzy zgłaszają potrzebę wsparcia psychologicznego, jakie jest podyktowane różnymi przyczynami: lękiem, samotnością czy chorobą. Do dyspozycji lubelskich Seniorów udostępniony zostaje nr telefonu 81 46 66 999 Opłata jak za połączenie lokalne. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 17-20.

Drodzy Seniorzy! Zachęcamy Państwa do składania wniosków o Lubelską Kartę Seniora.

Karta uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju dobra i usługi przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin oraz podmioty niepowiązane organizacyjnie z Urzędem Miasta Lublin, uczestniczące w Programie „Lublin Strefa 60+”.

„Lubelska Karta Seniora”

 • jest własnością Urzędu Miasta Lublin
 • wydawana jest bezpłatnie na wniosek uprawnionego
 • zawiera numer, imię i nazwisko oraz PESEL osoby uprawnionej
 • nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje żadnej formy płatności

Komu przysługuje „Lubelska Karta Seniora”?

Karta może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 60 rok życia i mieszka na terenie Miasta Lublin.

Jakie uprawnienia daje Karta „Lubelska Karta Seniora”?

Posiadanie Karty umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Zapewnia to system stałych, okazjonalnych lub świątecznych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne Miasta, biorące udział w tym Programie.

Jak można otrzymać Kartę „Lubelska Karta Seniora”?

Każdy Senior chcący uzyskać „Lubelską Kartę Seniora” powinien pobrać i czytelnie wypełnić wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w punktach Biura Obsługi Mieszkańców, w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie Urzędu Miasta Lublin w zakładce Miasto dla Seniorów. Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku przy jednoczesnym okazaniu dowodu tożsamości. Przy składaniu Wniosku, Senior otrzyma w BOM-ie pokwitowanie wraz z numerem telefonu, pod którym uzyska informacje o terminie odbioru Karty. We wniosku, poza danymi osobowymi, Senior zakreślić powinien jeden z 9 BOM-ów, w którym będzie chciał odebrać Kartę. Urząd w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. Senior może odebrać kartę we wcześniej wybranym BOM-ie osobiście lub przez osobę upoważnioną, która dostarczy stosowne upoważnienie. Wraz z kartą, każdy Senior otrzyma broszurę zawierającą informację o podmiotach, które przystąpiły do Programu „Lublin Strefa 60+” i oferowanych przez nich zniżkach. Senior będzie uprawniony do korzystania ze zniżek po okazaniu Karty i dowodu tożsamości.

Jak należy korzystać z „Lubelskiej Karty Seniora”?

„Lubelska Karta Seniora” ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Senior, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, korzysta z karty osobiście. Prawo to nie podlega przeniesieniu na inną osobę, a Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez Seniora osobom trzecim. Utrata prawa użytkowania "Lubelskiej Karty Seniora” następuje w przypadku: nie przestrzegania zapisów Regulaminu przez Seniora lub śmierci Seniora. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin

ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin,

e-mail: lcao@lublin.eu, tel.: 81-466-2069.

W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, na wniosek Seniora wydawany jest jej duplikat.

Gdzie można korzystać z „Lubelskiej Karty Seniora”?

Senior na podstawie Karty może korzystać tylko ze zniżek udostępnionych przez Partnerów, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu „Lublin Strefa 60+”. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem graficznym Programu. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu usługi okazać „Lubelską Kartę Seniora” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Wykaz podmiotów uczestniczących w Programie dostępny jest w zakładce PARTNERZY – katalog ulg i zwolnień.

Pełne informacje dotyczące przyznawania, wydawania i korzystania z „Lubelskiej Karty Seniora” określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/5/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 maja 2015 roku.


Strona seniorów w portalu Urzędu Miasta Lublin

 

Do pobrania

Kontakt - Szerokie

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie:
ul. Sławin 20
20-828 Lublin
http://szerokie.lublin.eu/

Adres do korespondencji:
ul. Sławin 20
20-828 Lublin

Następne zebranie:
7 września 2023 godz. 18:30
 

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie - Katarzyna Paszkowska 
  tel. 609 002 370
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Szerokie  - Józef Kaźmierczak
  tel. 502 432 359

Ważne numery telefonów:

 • Straż Miejska - 986
 • Zgłaszanie ulic do odśnieżania - 81 466 57 89 (od 6 do 21)
 • Dzielnicowy: sierżant sztabowy Krzysztof Smaga - 81 466 50 81 (), 695 021 765
 • Naczelnik Wydziału Dzielnicowych: Marek Łuka - 665 501 731
 • Rzecznik Straży Miejskiej: Robert Gogola - 81 466 50 60

Godziny otwarcia Biblioteki na Poziomie

poniedziałek, środa, piątek 10-18
wtorek, czwartek 10-16
sobota 9-14