W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

panorama Zemborzyce

Podstawa prawna i zadania Dzielnicy

Podstawa prawna:

Statut:

 • Obwieszczenie nr 34/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Zemborzyce

Dokumenty powiązane:

 • Uchwała nr 639/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Zemborzyce
 • Uchwała nr 892/XXXVI/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały nr 639/XXIX/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Zemborzyce
 • Uchwała nr 183/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Zemborzyce (weszła w życie dnia 15 maja 2019 r.)

Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta a Rada Dzielnicy jest jej organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy.

Do zadań Dzielnicy należy:

 1. kreowanie i podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Dzielnicy;
 2. podejmowanie, wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Dzielnicy;
 3. stymulowanie rozwoju i udziału w inicjatywach obejmujących działalność kulturalną, oświatową, sportową i rekreacyjną na terenie Dzielnicy;
 4. upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej wśród mieszkańców Dzielnicy;
 5. tworzenie więzi lokalnej, w szczególności poprzez:
  a) pełnienie dyżurów przez członków Rady,                    
  b) przyjmowanie od mieszkańców Dzielnicy uwag i propozycji dotyczących Dzielnicy,
  c) informowanie mieszkańców Dzielnicy o sprawach związanych z Dzielnicą,
  d) inicjowanie i organizowanie aktywności i integracji mieszkańców Dzielnicy oraz podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy oraz wspólnych przedsięwzięć;
 6. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody, zieleni i utrzymania czystości na terenie Dzielnicy;
 7. inicjowanie i rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego na terenie Dzielnicy;
 8. wnioskowanie do organów Miasta Lublin w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy, a w szczególności w zakresie:
  a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących Dzielnicę lub jej część,
  b) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Lublin położonych na terenie Dzielnicy,
  c) propozycji zadań rzeczowych z terenu Dzielnicy do sfinansowania z budżetu Miasta Lublin,
  d) funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta Lublin działających na terenie Dzielnicy;
 9. wyrażanie opinii wobec organów Miasta Lublin w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy, a w szczególności:
  a) lokalizacji, likwidacji, łączenia lub przekształcania placówek oświatowych, instytucji kultury i bibliotek oraz ośrodków rekreacji i sportu,
  b) funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy,            
  c) nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
  d) planowanych inwestycji miejskich na terenie Dzielnicy,
  e) strategii miasta i wiololetnich planów,
  f) funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta Lublin działających na terenie Dzielnicy;
 10. współpraca:
  a) z organami Miasta Lublin, komisjami Rady Miasta, radnymi Rady Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin w zakresie spraw związanych z Dzielnicą,
  b) z innymi Dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć,
  c) z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  d) z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i innymi podmiotami w sprawach rozwiązywania istotnych problemów Dzielnicy oraz w zakresie tworzenia na terenie Dzielnicy świetlic, klubów osiedlowych dla mieszkańców;
 11. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

W zakresie zadań Dzielnicy Prezydent Miasta zasięga opinii oraz informuje Radę Dzielnicy, w szczególności w sprawach: planowania istotnych inwestycji miejskich na terenie Dzielnicy, nazewnictwa ulic, lokalizacji, likwidacji, łączenia, lub przekształcania jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, tj. placówek oświatowych, instytucji kultury i bibliotek, ośrodków rekreacji i sportu, zmian w przebiegu tras komunikacji miejskiej; opracowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Dzielnicę lub jej część, strategii miasta i wieloletnich planów.

Do właściwości Rady Dzielnicy należą wszystkie sprawy należące do zadań Dzielnicy, a w szczególności:

 • wybór oraz odwołanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • występowanie z wnioskami o przekazanie Radzie składników mienia komunalnego do zarządzania;
 • uchwalanie propozycji budżetowych z terenu Dzielnicy zgłoszonych przez zarząd do projektu budżetu Miasta Lublin;
 • wydawanie opinii w sprawie wniosków ujętych w zadaniach Dzielnicy
 • przyjmowanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu;
 • stwierdzanie uzyskania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy na zasadach ordynacji wyborczej;
 • udzielanie absolutorium Zarządowi do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego;
 • wybór zadań do realizacji ze środków rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze.

Rada Dzielnicy realizuje zadania Dzielnicy poprzez podejmowanie uchwał, stanowisk, apeli, opinii.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy lub osoba przez niego wyznaczona może uczestniczyć w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta Miasta lub kierowników jednostek organizacyjnych w charakterze obserwatora.

Rada Dzielnicy decyduje również o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej - specjalnie utworzonej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze. Środki z tej rezerwy przeznaczane są głównie na drobne prace remontowo-modernizacyjne wykonywane w Dzielnicach, np: przebudowa i remonty dróg wewnętrznych, chodników i schodów, wykonanie i zakup wiat przystankowych, budowa placów zabaw, zieleńców, zagospodarowanie skwerów, remonty i modernizacja boisk i infrastruktury sportowej, doświetlenia ulic.

Kontakt - Zemborzyce

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Zemborzyce:
ul. Krężnicka 156
20-518 Lublin

Dyżury członków Rady Dzielnicy Zemborzyce pełnione w siedzibie Rady - każda środa w godz. 17.00 - 18.00, z wyjątkiem świąt, wakacji, ferii wiosennych i zimowych

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Zemborzyce - Sławomir Polaczuk
  tel. 501398488
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Zemborzyce - Danuta Daniewska
  tel. 609606272

Komunikaty - Zemborzyce