W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu dzielnice.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Dzielnica Kalinowszczyzna - widok z wąwozu na bloki

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dzielnica Kalinowszczyzna w Lublinie działająca w oparciu o statut Dzielnicy nadany uchwałą Nr 623/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Kalinowszczyzna (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 65 poz. 1592 z późn. zm.)
  Dane kontaktowe: Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna, ul. Kleeberga 12A, 20-243 Lublin.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  • przyjmowania od mieszkańców Dzielnicy uwag i propozycji dotyczących Dzielnicy, informowania mieszkańców Dzielnicy o sprawach związanych z Dzielnicą, inicjowania i organizowanie aktywności i integracji mieszkańców Dzielnicy oraz podejmowania, współorganizowania i wspierania inicjatyw mieszkańców Dzielnicy oraz wspólnych przedsięwzięć (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej);
  • kontaktu z mieszkańcami Dzielnicy poprzez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą); informujemy, że ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy Gminy Lublin, Urząd Miasta Lublin, jednostki organizacyjne i osoby prawne Gminy Lublin, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np.: organy ścigania, Straż Miejska,  oraz inne instytucje uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2, nie dłużej jednak niż przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 statutu Dzielnicy tj. do dwóch lat po zakończeniu kadencji, po którym to czasie dane będą przechowywane przez Urząd Miasta Lublin przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. ze względu na cele archiwalne będą przechowywane wieczyście. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • prawo do cofnięcia w dowolnym  momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie  Pani/Pana zgody.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nieprzekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje niemożność realizacji obowiązków Administratora   np. w zakresie realizacji złożonego wniosku.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych  ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może znacząco utrudnić lub wręcz uniemożliwić Administratorowi realizację celu opartego na zgodzie., np. umożliwienia kontaktu telefonicznego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do pobrania

Kontakt - Kalinowszczyzna

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Kalinowszczyzna:
ul. Franciszka Kleeberga 12a
20-243 Lublin
tel. 81 466 59 54

rada@kalinowszczyzna.lublin.eu

www.kalinowszczyzna.lublin.eu

Dyżury członków Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna pełnione w siedzibie Rady - pierwsza środa miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 (z wyjątkiem dni świątecznych i wakacji)

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna - Andrzej Zięba
  andrzej.zieba@kalinowszczyzna.lublin.eu
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kalinowszczyzna - Bogusława Harden
   

Komunikaty - Kalinowszczyzna